سامانه اخذ نظرات و پیشنهادات کارکنان


پرسنل محترم در راستای استفاده از نظرات وپیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی با ثبت نظرات خود در این سامانه برای رسیدن به اهداف بیمارستان ما را یاری فرمائید.