بخش جراحی زنان

سرپرستار بخش : مریم سمسارزاده کارشناس پرستاری

پزشکان جراحی عمومی: 
دکترسیدعباس طباطبایی دکترمسیح معصومی-دکتر علایی-دکترالماسی-دکترسراییان-دکترایران نژاد-دکترمحمدریاحی- دکترتوحیدی -دکترنعمت الهی

با انجام اعمال جراحی: کله سیستکتومی-پروکتکتومی-تیروییدکتومی-هیسترکتومی-پاراتیروییدکتومی- اپاندکتومی-فیشرکتومی-هموروییدکتومی-کیست پیلونیدال-اسپلنکتومی-ایلئوستومی-کولستومی-انواع فتق
 میومکتومی کیست تخمدان ابدومینوپلاستی ماموپلاستی  ماستکتومی-ژژنوایلئوبای پاس {جراحی چاقی مفرط}رکتوپکسی ژنیکوماستی
 
 
اورولوژی:دکترمحمودکبیری-دکترمحمدهاتف خرمی-دکترافشین شادمهر-دکترمهردادمحمدی-دکترصرافیان- دادخواه تهرانی دکتر قرائتی دکترتدین(با اعمال جراحی اورترونئوسیستوستومی-نفرکتومی-پیلوپلاستی-نفرولیتوتومی-TUL- سیستوسکوپی-TURB
 
ارتوپدی:دکترمهدی ضیایی-دکترحمیدرضا ضیایی-دکترصدیقین-دکتراحمدی-دکترمریم ریاحی(بااعمال جراحی تعویض مفصل هیپ وزانو-ارتروسکوپی-ACT-ATL-CTS- -ترمیم انواع شکستگی
 
ENT : دکترسهیلی فوق تخصص گوش وحلق وبینی دکترابطحی-دکترمصطفوی-دکترهوایی)باانجام اعمال جراحی اندوسکوپی سینوس-تانسیلکتومی-تمپانوپلاستی-ماستوییدکتومی-رینوپلاستی-سپتوپلاستی
 پزشکان متخصص داخلی:خانم دکترفرحناز حریرفروشان-دکترالهه خرم
بخش جراحی زنان در ضلع غربی طبقه دوم ساختمان اصلی بیمارستان  واقع گردیده است
تعداد تخت 25 تخت موجود 
پرسنل بخش:
 یک نفر منشی-6 نفر پرستار رسمی-2 نفر پرستار ساعتی 2نفر بهیار دو کمک بهیار جمعاً 13نفر
تیم ایمنی بخش مرکب از یک پرستار کارشناس ارشد یک پرستار کاردان ویک بهیار میباشند . که درراستای تامین وحفظ وارتقای ایمنی بیماران تشکیل شده وباتوجه به محورمدیریت ریسک وخطاوخطر ..........
رابط آموزش بخش وهمچنین رابط حاکمیت بالینی بخش یک نفر پرستار میباشد که با هماهنگیسوپروایزرآموزشی مرکز درمسیرآموزش پرسنل وبیماران تلاش میکند
بیماران بخش عمدتاً  جهت اعمال جراحی و بعضاً  جهت درمان طبی (کنترل دیابت،کنترل فشارخون،و.....)بستری و تحت درمان قرار میگیرند