بخش ویژه بیمارستان جهت بستری بیماران جراحی افتتاح گردید

انتشار: ۱۳۹۵/۲/۲۰