تغذیه با شیر مادر یک عمر سلامتی

انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۷


1- نصب بنر ترویج تغذیه با شیر مادر در محوطه بیمارستان

2- اهدای هدیه به مادران شاغل مرکز که شیردهی موفق داشتند

3- آموزش پرسنل در زمینه نحوه آموزش و مزایای شیر مادر

4- اموزش چهره به چهره در بخش مامایی

5- آموزش چهره به چهره  به مادران باردار در درمانگاه و توزیع پمفلت