كلاس احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته نوزادان

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳

کلاس احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته نوزادن در تاریخ 98/04/03 ساعت  12 - 8 با حضور استاد ارجمند سركار خانم دكتر افتخارالسادات مدرسی متخصص نوزادن و رییس گروه متخصصین نوزادان بیمارستان برای جمعی از پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری و ماما برگزار گردید.