كلاس روش های صحیح ضد عفونی و استریلیزاسیون

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۴

 کلاس روش های صحیح ضدعفونی و استریلیزاسیون در تاریخ 98/04/04 ساعت  10 - 8 با  تدریس سركار خانم كاروان مسوول CSSD و پرستار كنترل عفونت بیمارستان برای مسوولین بخش ها، پرسنل كمك بهیار و خدمات برگزار گردید.