كلاس احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷

 کلاس احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان در تاریخ 98/04/17 ساعت  12 - 8 با حضور استاد ارجمند جناب آقای دكتر محمدرضا رفیعی استاد دانشگاه و متخصص بیهوشی بیمارستان برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی، ماما و كمك بهیار برگزار گردید.