کلاس اورژانس های تنفسی

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۵

کلاس اورژانس های تنفسی در تاریخ  98/05/05 ساعت 10-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر نعمت الهی رییس بخش اورژانس برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری و  بهیار برگزار گردید.