طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۳

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان از تاریخ 17/03/1398 لغایت 17/04/98 در پذیرش واحد درمانگاه با همیاری مدیریت محترم بیمارستان ، سوپروایزر آموزشی ، مسوول آموزش به بیمار و پرسنل مربوط انجام می گردد و در تاریخ 23/03/1398 سرکار خانم کریمی از معاونت محترم درمان از محل استقرار و فرایند انجام کار بازدید و قدردانی نمودند.