کلاس مراقبت های اولیه در تروما

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۸

کلاس مراقبت های اولیه در تروما در تاریخ 98/05/28ساعت 12-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی نعمت الهی رییس بخش اورژانس برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری و بهیار برگزار گردید.