روز پزشک گرامی باد

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی
روز پزشک بر تمام پزشکان مبارک باد