کلاس مراقبت ها و تأمین نیازهای بهداشتی بیمار

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۰

کلاس مراقبت ها و تأمین نیازهای بهداشتی بیمار در تاریخ 98/06/10ساعت 16-14 با  تدریس سوپروایزر محترم آموزشی سرکار خانم محمدیان برای پرسنل محترم کمک بهیار و خدمات برگزار گردید و تاریخ بعدی کلاس 98/06/12برگزار می شود.