کلاس آموزش به بیمار

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۲

کلاس آموزش به بیمار در تاریخ 98/06/12ساعت 10-8 با  تدریس سرکار خانم محمودی مسوول آموزش به بیمار بیمارستان  برای پرسنل محترم پرستاری و مامایی برگزار گردید
.