کلاس بیمار محوری

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۶

کلاس بیمار محوری در تاریخ 98/06/16ساعت 10-8 با  تدریس سوپروایزر محترم آموزشی سرکار خانم محمدیان برای پرسنل محترم پرستاری و مامایی برگزار گردید.