برگزاری جشنواره بهداشت دست

انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۰

جشنواره بهداشت دست با هماهنگی پرستارکنترل عفونت، مسوول بهداشت محیط و سوپروایزر محترم آموزشی در روز چهار شنبه مورخ 1398/03/20با حضور پزشکان، مسوولین ،پرسنل بخش ها  و با اهدای سپی ژل جیبی به پرسنل برگزار گردید.