کلاس ارزیابی سطح هوشیاری و مراقبت از بیماران با کاهش سطح هوشیاری

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۵

کلاس ارزیابی سطح هوشیاری و مراقبت از بیماران با کاهش سطح هوشیاری در تاریخ 98/06/25ساعت 10-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا رفیعی متخصص بیهوشی برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری و بهیار برگزار گردید.