کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم فشاری

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۶

کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم فشاری در تاریخ 98/06/26ساعت 10-8 با  تدریس سرکار خانم کاروان کارشناس زخم بیمارستان  برای پرسنل محترم پرستاری و بهیار برگزار گردید.