اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان

انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۶

 با توجه به دستور معاونت محترم درمان و الزام طرح فاصله گذاری برای ارایه خدمات ایمن در زمان كرونا به جانبازان و ایثار گران محترم و خانواده های گرامیشان و عموم مردم محترم  این طرح در تاریخ ٩٩/٠١/٢٦ اجرا و تدابیر لازم انجام شد.