پیام تسلیت ریاست و مدیریت محترم بیمارستان در پی شهادت جناب اقای دكتر سعید حقیقی

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۵

 در پی خبر شهادت دکتر سعید حقیقی از همکاران عزیز جامعه پزشکی که با رویت اولین نشانه های بیماری از ابتدای بحران کشور تمام قدر در جبهه سلامت ایستاده وپس از گذارندن مدت کوتاه بیماری  به خیل عظیم شهدا پیوست روابط عمومی بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیز به عرش سفر کرده   پیام ریاست محترم  ومدیریت بیمارستان را بدین شرح اعلام مینماید:
(شهیدان به نعمت وفضلی ازسوی خدا واینکه خداپاداش مومنان راتباه نمیکند شادمان ومسرورند   ( ۱۷۱آل عمران) خانواده ی محترم شهیددکترسعیدحقیقی و جامعه ی پزشکان وپرستاران سلام علیکم شهادت پزشک عزیزراه سلامت وخدمت به  مردم دکترسعیدحقیقی راتبریک وتسلیت عرض مینماییم .وازخداوندمتعال برای آن شهید طلب اجر ومغفرت و برای بازماندگان آرزوی سلامت و صبر داریم بی شک امروز که پزشکان؛پرستاران وکادر درمانی بیمارستانها در خط مقدم دفاع از جان مردم قرار دارند نزد خداوند متعال از اجر بی نظیری برخوردارهستندومسئولان وجامعه ی پزشکی به امثال افرادی خدوم وفداکار همچون دکترشهیدحقیقی برخودمیبالندوایشان راالگویی مثال زدنی برای نسل نومیدانند امیداست خداوندمهربان عاقبت مارانیزختم به شهادت بگرداند.
ریاست ومدیریت  بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)