بازدید تیم مدیریت و رهبری بیمارستان از اورژانس

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۶

 بازدید تیم مدیریت و رهبری بیمارستان از بخش اورژانس بیمارستان در تاریخ ١٣٩٩/٠٢/٠٦ با حضور مدیریت بیمارستان، مدیر محترم پرستاری و مسوول محترم بهبود كیفیت و سوپروایزر آموزشی و پرسنل محترم اورژانس انجام شد و در خصوص رفع مشكلات موجود مدیریت محترم تصمیمات لازم را اتخاذ فرمودند.