گرامی داشت روز جهانی ماما

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۵

روزجهانی ماما اردیبهشت ١٣٩٩

در تاریخ ١٣٩٩/٠٢/١٥ به مناسبت روز جهانی ماما، مدیریت محترم بیمارستان به همراه مدیرمحترم پرستاری،سرپرست اداری ،مسوول محترم بهبود كیفیت و سوپروایزر آموزشی و مسوول محترم روابط عمومی با حضور خود در بخش های زایشگاه، مامایی ، نوزادان و درمانگاه زنان از کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.