گرامی داشت روز اسناد و مدارك پزشكی

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۷

 در سازمان های مراقبت سلامت مثل بیمارستان ، یکی از منابع اصلی اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشکی بیمار است که به عنوان مهم ترین و غنی ترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی می باشد و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار،تشخیص ها،مخاطرات بهداشتی، روش های درمانی، سیر بیماری،پاسخ بیمار به درمان، پیگیری و .. است. مدارک پزشکی Medical Record عبارت است از اوراق و مدارکی که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز بهداشتی و درمانی تهیه و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

روز مدارک پزشکی برکلیه همکاران عزیز این عرصه بویژه پرسنل سخت کوش بیمارستان گرامی باد  به منظور گرامی داشت این روز مدیریت محترم بیمارستان به همراه مدیر محترم پرستاری، مسوول محترم بهبود کیفیت و سوپروایزر آموزشی و مسوول محترم روابط عمومی با حضور در واحد مدارک پزشکی این روز را با اهدا گل به پرسنل تبریک گفته و از زحمات ایشان تقدیر نمودند.