برگزاری جشنواره زایمان طبیعی

انتشار: ۱۴۰۰/۸/۳۰

 جشنواره ترویج زایمان طبیعی به منظور ترغیب مادران باردار جهت گرایش به زایمان طبیعی و کاهش تعداد سزارین با توجه به اپیدمی و شیوع بیماری كووید ١٩ که امکان برگزاری جشن وجود نداشت، با برنامه ریزی مدیریت محترم بیمارستان ، مدیریت محترم پرستاری، مسوول بهبود كیفیت و سوپروایزر اموزشی ، مسوول محترم زایشگاه ، سوپروایزر مامایی و همراهی ماماها و پرستاران محترم و مسوول محترم روابط عمومی جشنی در بخش زایشگاه در تاریخ 1400/08/30 برگزار شد.