بازدید سر زده جناب آقای نادرالاصلی عضو محترم شورای شهر اصفهان

انتشار: ۱۴۰۰/۹/۱۴

 جناب آقای مهندس نادرالاصلی عضو محترم شورای شهر اصفهان در تاریخ 1400/09/14 به صورت سرزده از بیمارستان بازدید نمودند همچنین به همراه تیم مدیریت اجرایی به عیادت جانبازان بستری در بیمارستان رفتند.در ادامه در خصوص پیگیری مطالبات بیمارستان قول مساعدت را بیان نمودند.