تبریک مدیریت به مناسبت روز ماما

انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۹

چگونه فراموش میکنی که واژه مادر برای اولین بار از دستان تو سروده
می شود؟

پس محبتی عظیم به زنی درمانده از راهی سخت عطا کرده ای!

روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولین نگاه،اولین نفس،  اولین لبخند، اولین فریاد، اولین شوق و اولین عشق را نظاره گری...

روز ماما بر همکاران محترم ماما مبارک باد.