نوزاد 26 هفته و 800 گرمی در بخش نوزادان بیمارستان حال عمومی خوبی دارد

انتشار: ۱۳۹۲/۷/۹