VIP مامایی افتتاح شد

انتشار: ۱۳۹۱/۵/۱

 
یکی از امکانات این بخش امکان حضور پدر در کنار نوزاد و همسر است.