مدیر بیمارستان: جناب آقای محمد انصاریپور
تحصیلات: مدیریت 

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم دفتر ریاست و مدیریت

شرح وظایف مدیر بیمارستان

·      مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

·      اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

·      هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

·      هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

·      شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

·      تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

·      کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

·      تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

·      تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

·      نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

·      ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

·      تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

·      ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

·      نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

·      شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

·      مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

·      ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

·      هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

·      هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

·      نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

·      پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

·      پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

·      پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی

·      نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

·      نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

·      صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

·      سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

·      صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

·      نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

·      شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

·      مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

·      جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

·      مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

·      برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران