زایشگاه (لیبر)

در این بخش کلیه اقدامات و مراقبت های زایمان از جمله : زایمان طبیعی، زایمان فیزیولوژیک، زایمان بدون درد ، پره اکلمسی، سرکلاژ و ... انجام می شود. این مرکز دارای لوح تقدیر دوستدار کودک از وزارت، بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی می باشد.

این بخش در طبقه اول ساختمان شماره 2 بیمارستان در مجاورت بخش نوزادان با تجهیزات مدرن و پزشکان و ماماهای مجرب به بیماران به صورت شبانه روزی خدمات رسانی می نماید