معرفی بیمارستان

» بیمارستان حضرت امیرامومنین در یک نگاه


بخش های بیمارستان: جراحی - اتاق عمل - نوزادان - مامایی - زایشگاه - اورژانس سی سی یو - آی سی یورادیولوژی - آزمایشگاه - دندان پزشکی - درمانگاه تخصصی
تاسیس بیمارستان: 1325
تخصص های موجود: اورولوژی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - ارتوپدی - داخلی - گوارش - مغز و اعصاب - گوش و حلق و بینی - پوست و مو - دندان پزشکی - چشم پزشکی

»
ریاست - مدیریت
رئیس بیمارستان
نام و نام خانوادگی: دکتر محمود کبیری
مدرک تحصیلی: متخصص اورولوژی
مدیر بیمارستان 
نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالحسن نیک پور    
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
مدیر پرستاری
نام و نام خانوادگی: بهروز احمدی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

»
تخصص ها


رشته های تخصصی موجود در بیمارستان رشته های فوق تخصصی موجود در بیمارستان
 اورولوژی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - ارتوپدی - داخلی - گوارش - مغز و اعصاب - گوش و حلق و بینی - پوست و مو - دندان پزشکی - چشم پزشکی گوارش،غدد،نفرولوژی،کبدچرب
طب فیزیکی 

» واحد های بیمارستان

مجموعه واحدها واحدها تلفن داخلی تلفن مستقیم اطلاعات بیشتر
ریاست، مدیریت ریاست، مدیریت  341  32291317  
دفتر پرستاری مدیر پرستاری 225   32291004  
  سوپروایزر آموزشی 206    
  سوپروایزر شیفت 225     
بهبود کیفیت   229     
رسیدگی به شکایات   334     
پذیرش درمانگاه   300 32291316   
خدمات درمانی و تشخیصی اورژانس 350  32291053   
بخش های بستری  بخش جراحی 218     
 سرپرست اداری   317     
سرپرست پشتیبانی و تاسیسات    311     
سرپرست پاراکلینیک و بهداشت   316    
سرپرست مالی    205     
  فن آوری اطلاعات      
پشتیبانی انبار 277     
  تدارکات خرید      
  تغذیه      
  بهداشت      
  خدمات      
اداری امور اداری و کارگزینی 326     
  اطلاع رسانی      
روابط عمومی  روابط عمومی 279     
         
         
  حسابداری      
  بیمه      
انتظامات نگهبانی درب ورودی      
  نگهبانی اورژانس      
  نگهبانی (بخش ها)