پیگیری امور بیماران

                   
         
مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهادی علاوه بر مراجعه حضوری به مسوول واحد شکایات بیمارستان در ساعات اداری (مستقر در دفتر پرستاری) در ساعات غیر اداری، با سوپروایزر شیفت از طریق تلفن شکایات خود را به صورت غیر حضوری مطرح نمائید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
برای پیگیری با شما زیرتماس گرفته شود.
شماره فاکس: ۳۲۲۹۱۳۱۸
شماره تلفن : ۴-۳۲۲۹۱۰۷۱
و یا فرم زیر را پر کنید.