مسوول فنی ایمنی بیمارستان: آقای دکتر بهروز صابری

كارشناس هماهنگ كننده فعالیت های ایمنی بیمار: سرکار خانم هرقلی

مسیر دستیابی دفتر: ساختمان اورژانس، طبقه دوم، واحد بهبود کیفیت

ایمنی بیماران بستری در بیمارستان ها یك نگرانی بهداشتی جهانی است كههمهی مجموعه های بهداشتی درمانی را در كشورهای توسعه یافته و در حالتوسعه تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات مختلف نشان داده اند كه به طور میانگین حدود 10% پذیرش های بیمارستانی منجر به نوعی آسیب غیر عمدی در بیمار می شود و این درحالیاست كه بیش از 50% این خطاها قابل پیشگیری هستند. علاوه بر آسیب های کاملا غیر قابلجبران انسانی، مراقبت غیر ایمن هزینه های اقتصادی سنگینی را نیز تحمیل می نماید. چنین تخمین زده می شود كه بین 5 تا 10% هزینه ها در سیستم های بهداشتی در نتیجه یفعالیتهای غیر ایمن و آسیب رسان به بیمار بوجود می آید
درحال حاضرسازمان جهانی بهداشت
(WHO) با درک اهمیت ایمنی بیمار، آن را بعنوان نگرانیبهداشتی عمومی اعلام كرده است؛ چرا كه آمارها نشان می دهند كه خطای كاركنان بهداشتییك نفر از هر 10 بیمار پذیرش شده در بیمارستان های جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ایمنی بیمار یك نظام مراقبت بهداشتی جدید است كه بر گزارش دهی، تجزیه وتحلیل و پیشگیری از خطاهای پزشكی كه اغلب منجر به بروز خطاهای ناخواسته می شود،تأكید می ورزد.سازمانجهانی بهداشت معتقد است كه میلیون ها بیمار در سرتاسر جهان سالانه از ناتوانی، آسیبیا مرگ ناشی از مراقبت غیر ایمن رنج می برند. عفونت های مرتبط با مراقبت بهداشتی،تشخیص های اشتباه، تأخیر در درمان، آسیب ناشی از استفاده نامناسب از وسایل پزشكی وحوادث ناخواسته در نتیجه خطاهای دارویی از علل شایع آسیب های قابل پیشگیری بهبیماران هستند، لذا می توان گفت كه تامین ایمنی بیمار یك استراتژی مهم در حوزه یاست كه با بكارگیری دانش و روش های علمی برای دستیابی به سیستم ارائه مراقبتهایدرمانی قابل اعتماد و صحیح تلاش می كند. به عبارتی دیگر ایمنی بیمار همان اجتناب،پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطلوب یا آسیب ناشی از فرآیند مراقبت سلامت است و دراین میان ایمنی، فرهنگ، كیفیت و مدیریت در كنار هم تأثیر گذار می باشند.جهت نیل به بیمارستان هایی که دارای سطح بالاتری از ایمنی برای بیماران باشند،بیمارستان های دوستدار ایمنی معرفی شده اند که بیمارستان هایی دولتی یا خصوصی هستندكه بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی از طرف وزارت بهداشت یك كشور انتخاب واستانداردهای ایمنی بیمار و شاخص های اصلی را دریافت می نمایند. بر اساس دستیابی بهاستانداردهای تعیین شده، بیمارستان ها در چهار سطح طبقه بندی می شوند كه شامل سطحهای اول ، دوم ، سوم و چهارم می باشد . این سطوح بر اساس میزان دستیابی بهاستانداردهای ضروری یا حیاتی، محوری و توسعه ای نام گذاری شده اند.

استانداردهای ایمنی بیمار

استانداردهای ایمنی بیمار مجموعه ای از التزام هایی هستند كه برای ایجاد برنامه ی ایمنی بیمار دربیمارستان ضروری می باشند. این استانداردها در 5 حیطه طبقه بندی میشوند

تحلیل علل ریشه ای(RCA)

تجزیه وتحلیل حالات خطا واثرات ناشی ازآن(FMEA)

سقوط بیمار وراه های پیشگیری ازآن

شرایط نگهداری داروهای تزریقی رایج دربیمارستان

ایمنی داروها درداروخانه

مواردی كه هرگزنباید اتفاق بیافتد(Never Events)

20 استاندارد ضروری دربرنامه ایمنی بیمار

 بررسی وتجزیه وتحلیل دوپرونده با تكنیك تحلیل علل ریشه ای

اجرای برنامه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار طبق برنامه مدون

تدوین برنامه عملیاتی با توجه به خطرات بخش ها

بارگذاری صفحه ی گزارش خطا وخطر دربرنامه نرم افزاری مدیریت دانش

برگزاری امتحان ازپكیج آموزشی ایمنی بیمار

بررسی وتجزیه وتحلیل یك پرونده با تكنیك تحلیل علل ریشه ای

دوره آموزشی استقرارهموویژیلانس

برگزاری كلاس آموزشی تحلیل ریشه ای خطاها با حضوركارشناسان محترم معاونت درمان  

نام :
نام خانوادگی :
جنس :
تشخیص اولیه :
تاریخ وقوع خطا :
مکان خطا(بخش) :
شرح خطا :
علت بروز خطا :
راهکارهایی جهت کاهش خطا :
عوارض و پیامدهای ناشی از خطا :