بخش CCU

سرپرستار بخش: سرکار خانم نسترن محمودی

این بخش در طبقة سوم ساختمان اورژانس قرار دارد.

تعداد تخت: 7 تخت موجود

بخش مراقبت قلبی از بخش های بسیار مهم بیمارستان است که پرسنل بسیار باتجربه و زرنگ را می طلبد. سهل انگاری در این بخش فاقد جبران است.

متوسط اقامت بیمار در بخشCCU 5-3 روز است . لازم به ذکر است اگر بیمار عوارض بعدی MI یا آریتمی داشته باشد 15-10 روزدر این بخش بستری می شود .

 نحوه پذیرش بیماران در بخش CCU

ارجاع به این بخش به سه صورت است :

- ارجاع از اورژانس : در این مورد پزشک اورژانس تشخیص داده که بیمار به بستری در CCU  احتیاج دارد در نتیجه پس از هماهنگی با CCU  و در صورت خالی بودن تخت بیمار از اورژانس به بخش CCU آمده و بستری می گردد.

- ارجاع از اتاق عمل یا بخش های جراحی : در این مورد پزشک متخصص بیمار و یا متخصص بیهوشی تشخیص داده که بیمار به بستری در CCU  احتیاج دارد در نتیجه پس از هماهنگی با CCU  و در صورت خالی بودن تخت بیمار از بخش به CCU  آمده و بستری می گردد.

- بیمار های بستری در CCU که پس از مدتی به بخش رفته و مجددا بدحال شده و به CCU احتیاج می یابند.

 ازبیمار در سه روز اول بستری EKG گرفته و دائما از نظر آنزیم های قلبی کنترل شده و مانیتورینگ می شود و روزانه ویزیت می گردد. بیمار طبق دستور پزشک در CCU  مانده و سپس به P.CCU  در بخش قلب که دارای 5 تخت می باشد  انتقال می یابد. چنانچه در P.CCU تخت خالی موجود نباشد در همان CCU  مانده تا مرخص گردد.

چنانچه بیمار مرتبا درد داشته باشد جهت انجام آنژیو به بیمارستان سینا ، سپاهان ، چمران و یا خورشید انتقال می یابد.