هوالشافی

راهنمای بیمه های طرف قرارداد
مرکز پزشکی حضرت امیرالمومنین (ع)

 
نوع وابستگی:وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران
آخرین درجه ارزشیابی:درجه یک
تعرفه ها: نیمه خصوصی

بیمه های طرف قرارداد:

تامین اجتماعی :
ارائه کلیه خدمان سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشد (فرانشیز تعرفه دولتی + مابه التفاوت تعرفه اجرایی مرکز بعهده بیمار می باشد)

بیمه سلامت :
ارائه 
کلیه خدمان سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بیمه سلامت می باشد (فرانشیز تعرفه دولتی + مابه التفاوت تعرفه اجرایی مرکز بعهده بیمار می باشد)

بیمه نیروهای مسلح :
ارائه کلیه خدمان سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه خدمات نیروهای مسلح می باشد (10% فرانشیز خدمات بستری + 30% خدمات سرپایی بعهده بیمار می باشد)

بیمه بانک ها :
ارائه کلیه خدمان سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بانک ها می باشد(مطابق با تعرفه مورد توافق)

بیمه شرکت اتوبوسرانی اصفهان :
ارائه کلیه خدمان سرپایی  و بستری مورد تایید دارندگان  معرفی نامه (مطابق با تعرفه مورد توافق)