راهنمای بیمه های طرف قرارداد


نوع وابستگی:وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران

آخرین درجه ارزشیابی:درجه یک برتر

تعرفه ها: نیمه خصوصی

بیمه های طرف قرارداد:

تامین اجتماعی :
ارائه کلیه خدمات سرپایی
 و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشد (فرانشیز تعرفه دولتی + مابه التفاوت تعرفه اجرایی مرکز بعهده بیمار می باشد)

بیمه سلامت :
ارائه
 کلیه خدمات سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بیمه سلامت می باشد (فرانشیز تعرفه دولتی + مابه التفاوت تعرفه اجرایی مرکز بعهده بیمار می باشد)

بیمه نیروهای مسلح :
ارائه
 کلیه خدمات سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه خدمات نیروهای مسلح می باشد (10% فرانشیز خدمات بستری + 30% خدمات سرپایی بعهده بیمار می باشد)

بیمه بانک ها :
ارائه
 کلیه خدمات سرپایی  و بستری که مورد تایید دارندگان دفترچه بانک های صادرات، کشورزی، رفاه می باشد(مطابق با تعرفه مورد توافق)

بیمه صدا و سیما :
ارائه کلیه خدمات سرپایی
 و بستری مورد تایید دارندگان  معرفی نامه (مطابق با تعرفه مورد توافق)

 

بیمه تکمیلی :

بیمه دی و آتیه سازان (بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی و شلغلین آموزش و پرورش)