چشم انداز(Vision)

—      ما بر آنیم با ارایه خدمات درمانی و مراقبتی مطلوب و با كیفیت به عنوان یك بیمارستان برتر و ایمن در سطح كشور شناخته شویم.