سوپروایزر آموزشی: سرکار خانم محمدیان

تحصیلات: کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم دفتر پرستاری

سوپرایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی پرستاری و مامایی مرکز درمانی را در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد:

·      تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت )

·      تعیین نیاز های آموزشی (رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود ) سالیانه

·      اولویت بندی نیازهای آموزشی

·      تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی

·      اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

·      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

·      تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیاز مدد جویان

·      پیشنهاد تهیه کتب ،مجلات ،جزوات و وسایل کمک اموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

·      شرکت در کمیته آموزش به بیمار

·      هماهنگی ،همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

·      همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

·      همکاری و هماهنگی با سرپرستاران جهت ارتقاء سطح آموزش

·      ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ،جزوه /پمفلت و…….)

·      هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های ذیربط

·      هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ،پوستر ها ،فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مدد جویان

·      ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیریت

·      کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحد های ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

·      کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد ها

·      ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده پرسنلی( بر اساس مدل کرک پاتریک)

·      کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف )در برنامه های آموزشی

·      شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری و کمیته های مربوطه

·      شناسایی عدم انطباق های موجود در آموزش و انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه

·      هماهنگی و پیگیری در انجام خدمات آموزشی خارج از سازمان

·      نظارت و کنترل پرونده های بیماران به منظور ارزیابی گزارش پرستاری

·      ارزیابی فرم های ADR ( عوارض ناخواسته داروئی ) و  ارسال آن به دانشگاه علوم پزشکی و ثبت در سایت سازمان غذا و دارو

·      شرکت فعال در سمینارها، کنگره ها جهت ارائه روش های اثر بخش و موثر در ارائه خدمات