مدیر پرستاری بیمارستان: جناب آقای بهروز احمدی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم دفتر پرستاری

شرح وظایف مدیرپرستاری بیمارستان

·      برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

·      شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

·       تعیین اهداف(کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط

·       تعیین خط مشی واتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

·       برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت ، کنترل عفونت و ....)

·              ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

·       تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

·       ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

·       جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

·       ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

·       مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

·       تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

·       مشارکت در طرح های پژوهشی

·       برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

·       انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

·       ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

·       تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی

·       تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

·       بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

·       پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

·       پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به مدیریت مرکز جهت واحدهای ذیربط

·       تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری

·       رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

·       ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی و ....

·       اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد و تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

·       اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

·       تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله

·       تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها