مسئول واحد: جناب آقای حمیدرضا کیانی
تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری
موقعیت جغرافیایی واحد:  ساختمان شماره یک طبقه دوم واحد حسابداری
شرح وظایف:

رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها واسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
همکاری در تهیه نامه ها بخشنامه ها-دستورالعملها و طرح تصویبنامه ها
شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای مربوطه
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن
برآورد هزینه ها در دستگاه و درخواست بودجه
پیگیری دریافت تخصیص و هزینه آن برابر مقررات
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با توجه به نوع تخصیص
ارسال گزارش تراز عملیاتی هرماه و هرسال و بستن حسابهای مرکز
کنترل و نظارت بر کار حسابداران و افراد تحت سرپرستی
نظارت بر پرداختهای جاری مرکز
گزارش عملکرد مالی به مسئولین مرکز
کنترل کلیه حسابهای مرکز
رسیدگی به مغایرتهای بانکی تراز بصورت ماهیانه
کنترل واریز وجوه نقدی صندوق درآمد در موعد مقرر به بانک
نظارت بر عملکرد واحد بیمه گری صندوق درآمد-ترخیص
کنترل درآمد و هزینه و جلوگیری از هزینه های مازاد بر تعهد
نظارت بر عملکرد انباردار و کارپرداز
نظارت بر کلیه مکاتبات (دریافتی-ارسالی)امورمالی و پیگیری آن
بستن حسابهای پایان سال و ارائه تراز سالیانه
نظارت بر کلیه قراردادهای منعقده مرکز
نظارت بر فروش اموال اسقاط طبق وابط
نظارت و کنترل بر کلیه آمارهای مربوط به عملکرد امور مالی
شرکت در انبارگردانی پایان سال و نظارت بر موجودیهای انبار در طی سال
جلوگیری از خریدهای غیر ضروری و اطلاع رسانی به مسئولین مرکز
رسیدگی به ارسال صورتحسابهای بیمه پایه در موعد مقرر
بررسی کسورات و پیگیری علل آن و اقدام جهت رفع کسورات
بررسی پرونده بیماران از لحاظ هزینه و استرداد ودیعه
نظارت بر واخواهی های اعمال شده به اسناد کارپردازو هزینه های آن
بررسی صورت بدهی های مرکز بصورت مستمر
نظارت و پیگیری مربوط به پرداختهای پرسنلی(اضافه کار-کارانه)و تامین تخصیص مربوط به آن