رییس بیمارستان: جناب آقای دکتر مهدی غیور
تحصیلات: متخصص داخلی

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه دوم دفتر ریاست و مدیریت

شرح وظایف رئیس بیمارستان

·      پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

·      بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

·      جلب همکاریهای برون سازمان

·      پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان

·      مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

·      نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

·      هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

·      ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر ارگان ها

·      اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

·      پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

·      مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

·      انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

·      نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

·      نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان

·      نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

·      کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

·      انتصاب و عزل کارکنان

·      شرکت در سمینارها و کنگره ها