واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره دو طبقه سوم واحد بهبود کیفیت

مسوول بهبود کیفیت بیمارستان:
سرکار خانم محمدیان
تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

کارشناس ایمنی: سرکار خانم هرقلی
تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری 

کارشناس بهبود کیفیت : سرکار خانم فروهر
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت بیمارستان

·         تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

·         تعیین و نشر بیانیه رسالت و چشم انداز در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

·         تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

·         تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی(مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)

·         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

·         پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها -تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده -تدوین شاخصهای مهم عملکردی بالینی غیر بالینی قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

·         تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

·         مدیریت و کنترل بهینه مستندات اعتباربخشی ( خط مشی ها و روش ها ، روش های اجرایی ،دستورالعمل های بیمارستان و یکپارچه سازی مستندات کیفی و تهیه فایل الکترونیکی برای بخشهای بیمارستان)

·         تصویب و ابلاغ خط مشی و روشهای اجرایی، دستورالعمل درقالب فایل الکترونیکی به بخش ها و واحدها

·         پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان