بخش نوزادان

در این بخش نوزادانی كه به تشخیص پزشك معالج وبه دلایلی مثل زردی نیاز به تحت نظر بودن دارند در بخش نوزادان بستری می شوندكه طی این دوره و به تشخیص پزشك معالج، مادر نیز می تواند جهت شیردهی به نوزادخود درمواقع مورد نیاز بر بالین وی حاضر شود. به همین منظور اتاق ویژه ای همراه با امكانات رفاهی كامل جهت اقامت این مادران در بیمارستان در نظر گرفته شده است

این بخش در طبقه اول ساختمان شماره 2 در مجاورت بخش زایشگاه قرار گرفته است.