اخبار

برگزاری کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی بخش های درمانی و نحوه به کارگیری آن ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و حداقل تعداد شرکت کننده

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد)با رعایت پروتکل های بهداشتی و حداقل تعداد شرکت کننده

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه HBB(کمک تنفس نوزاد)با رعایت پروتکل های بهداشتی و حداقل تعداد شرکت کننده

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پایه با رعایت پروتکل های بهداشتی و حداقل تعداد شرکت کننده

ادامه مطلب ...

برگزاری کلاس آشنایی با انواع بیمه، کسورات و تکمیل اوراق پرونده با رعایت پروتکل های بهداشتی و حداقل تعداد شرکت کننده

ادامه مطلب ...