آزمون بسته خدمتی نوزاد سالم و آزمون تغذیه با شیر مادر(کتاب 20 ساعته)

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۳

آزمون بسته خدمتی نوزاد سالم و آزمون تغذیه با شیر مادر(کتاب 20 ساعته) در تاریخ 98/06/13برای پرسنل پرستاری و مامایی جدیدالورود 97 و 98 بخش نوزادان، زایشگاه در سالن کنفرانس با نظارت سوپروایزر محترم آموزشی سرکار خانم محمدیان برگزار گردید.