بخش مامایی

این بخش با در اختیار داشتن پزشکان متخصص زنان و کادر پرستاری و کارشناسان مامایی در هر شیفت به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کند. موارد بستری در این بخش شامل سزارین و زایمان طبیعی می باشند.
بخش مامایی بیمارستان ر طبقه دوم ساختمان شماره 2 بیمارستان قرار دارد.