مسوول فنی داروخانه بیمارستان: سرکار خانم دکتر مهدیه اسماعیلی

تحصیلات: داروسازی

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه همکف واحد امور دارویی

شرح وظایف واحد امور دارویی بیمارستان

اجرای مصوبات و شرکت در جلسه کمیته دارو و درمان و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان.

هماهنگی با امور مالی بیمارستان، مدیریت و برنامه ریزی جهت کنترل گردش کالا و مالی اقلام بخش خدمات دارویی.

هماهنگی با مدیریت و امور مالی بیمارستان و برنامه ریزی جهت بودجه بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع.

مدیریت و نظارت بر عملکرد روزمره کارکنان بخش خدمات دارویی بیمارستان.

ارائه گزارشات دوره ای از بهره وری بخش خدمات دارویی به مدیریت بیمارستان.

برنامه ریزی سازماندهی و هدایت سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی بخش خدمات دارویی بیمارستان.

برنامه ریزی و مدیریت جهت تأمین مقادیر کافی و به موقع از دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان.

نظارت بر رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کلیه کارکنان تحت امر.

تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت.

برنامه ریزی، مدیریت نظارت بر ایجاد و نگهداری منظم پرونده دارویی بیماران بستری و بایگانی اسناد و مدارک مالی بخش خدمات دارویی.

ارتباط مستمر متقابل با حوزه نظارتی قانونی (معاونت/مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی متبوع) جهت اجرای دستورالعمل ها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارائه پیشنهادات مرتبط.

تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای سالیانه و با همکاری سوپروایزرآموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادر درمانی بیمارستان.

همکاری لازم جهت اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران و حوزه تعالی .

پیگیری مستمر و ارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون HIS بیمارستان جهت به روز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده در بخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخش ها.

مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فارماکوپه طی دوره های زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان و حوزه نظارتی.

فعال نمودن کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو با هماهنگی کمیته دارو و درمان

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری، توزیع، نسخه نویسی و نسخه پیچی و تحویل دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بیمارستان

 ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان.

بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی.

بازرسی های ادواری از انبارها، استوک بخش ها، ترالی های احیاء و سایر محل های نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی.

ساخت داروهای ترکیبی.

آماده سازی فرآورده های تزریقی و ترکیب فرآورده های دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم).

آموزش، پژوهش و شرکت در برنامه های آموزشی و پژوهشی.

رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله.

شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان حسب لزوم با تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی.

دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها (ADR) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR معاونت متبوع.

تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف.

ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی.

ارائه طرح ها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی.

تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی جهت طرح در کمیته دارو و درمان.


مسوول تجهیزات پزشکی بیمارستان: سرکار خانم منتظری
تحصیلات: مهندسی تجهیزات پزشکی

موقعیت جغرافیایی واحد: ساختمان شماره یک طبقه اول واحد تجهیزات پزشکی

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان

انجام فرآیند خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و غیر مصرفی

اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان

نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف

بازدید مداوم بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی

تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی خارج از گارانتی بخش های مختلف بیمارستان

تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان