سرپرست دارو و تجهیزات پزشکی: جناب آقای علیرضا مختاری

مهندس تجهیزات پزشکی: سرکار خانم منتظری