سیاست های اصلی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)


     1. بهبود مستمرکیفیت
2. توجه به ایمنی بیماران و مدیریت خطا و خطر
3. ارتقای رضایت کارکنان، بیماران، همراهان و بیمه های طرف قرارداد
4. بازسازی و ایجاد تغییرات در فضاهای درمانی و غیر درمانی جهت استانداردسازی
5. اداره بیمارستان بر اساس استانداردهای نیروی انسانی و بکارگیری نیروهای توانمند و کارآمد
6. به روزرسانی تجهیزات پزشکی و استفاده مناسب از تکنولوژی و فن آوری نوین
7. رعایت کلیه موازین بهداشتی، درمانی و زیست محیطی
8. پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
9.      توجه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان