سیاست های اصلی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)

1.       توجه به اولویت ایمنی بیماران و ارتقای کیفیت در تصویب برنامه ها و تخصیص بودجه

2.       بهبود مستمر کیفیت بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار و با توجه به استانداردهای اعتباربخشی

3.       افزایش درآمد بیمارستان در چارچوب ضوابط مربوط و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار

4.       مدیریت بهینه منابع انسانی، مالی و فیزیکی با توجه به استانداردها و اقتصاد مقاومتی و بدون آسیب به بیمار

5.       در نظر گرفتن محوریت بیمار و انتظارات ذی نفعان کلیدی در برنامه ریزی ها

6.       در نظر گرفتن استانداردهای نیروی انسانی و بکارگیری نیروهای توانمند و کارآمد در استخدام کارکنان

7.       بازسازی و ایجاد تغییرات در فضاهای درمانی و غیر درمانی جهت استانداردسازی

8.       به روزرسانی تجهیزات پزشکی و استفاده مناسب از تکنولوژی و فن آوری نوین

9.       رعایت کلیه موازین بهداشتی، درمانی و زیست محیطی

10.   پیاده سازی استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر و کودک