معرفی واحد آموزش به بیمار

آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.

آموزش به بیماران فواید و نتایج مثبت زیادی در بر دارد:

1- کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی

2- افزایش کیفیت مراقبت ها

3- کمک به بیمار در به دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر.

هدف از طراحی بخش آموزش به بیمار:

هدف کلی:

ارتقای سطح سلامت در جامعه

اهداف ویژه:

آموزش بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در مبتلایان

پیشگیری از بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در جامعه

 اطلاع رسانی به گروه هدف از طریق ارائه جدیدترین اخبار و دستاورد های پزشکی

اطلاع رسانی در مورد مرکز

معرفی سایر سایت های آموزش به بیمار ایرانی و خارجی

ایجاد فضایی برای تعامل بین بیماران در مورد مشکلات خویش

در جهت رسیدن به اهداف فوق گروه آموزش به بیماران قالب های متفاوتی را در بخش های مختلف طراحی نموده است که این قالب ها شامل متن قابل چاپ، پمفلت های آموزشی، اسلاید های تعاملی، ویدیو و صوت هستند که در بخش های مختلف از قبیل شناخت اندام های بدن، پیشگیری از بیماری ها، شناخت بیماری ها و آزمایش های تشخیصی ارائه می شوند.

 روند كار آموزش به بیمار در بخش های بستری

 1 كلیه بیماران در بخش های بستری توسط كارشناسان پرستاری آموزش داده می شوند .

-  آموزش ها بر اساس شرایط بیمار و اولویت بندی نیاز های آموزشی انجام می شود .

 2 موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در برگه مخصوص ثبت آموزش به بیمار  ثبت می شود .و به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود .

 3 ارزشیابی موارد آموزش به بیمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش برای كلیه بیماران انجام می شود .قابل ذكر است در صورتیكه در ستون ارزشیابی غیر مؤثر قید گردد، نیاز آموزشی دوباره باید به بیمار آموزش داده شده و ارزشیابی صورت بگیرد .

 4- ارزشیابی سرپرستار در موردبیماران توسط سوپروایزر بالینی و كارشناس آموزش به بیمار نیز به صورت رندوم انجام می شود .

معرفی سایتها و کتابهای آموزشی دیگر برای مراجعه :

برای بیماران ام اس :

http://amozesh-ill.blogfa.com 

http://ms6.blogfa.com

http://www.msworld.ir 

برای بیماران دچار تشنج و بیماران نرولوژیک :

 

http://www.tabib.biz

برای بیماران دچارسکته مغزی :

http://www.tabassomstrokerehab.ir