بخش جراحی زنان
بخش جراحی زنان در ضلع غربی طبقه دوم ساختمان اصلی بیمارستان
 واقع گردیده است. 

 تعداد تخت: 25 تخت موجود  

بیماران بخش عمدتاً  جهت اعمال جراحی و بعضاً  جهت درمان طبی (کنترل دیابت،کنترل فشارخون،و.....)بستری و تحت درمان قرار می گیرند.
پزشکان جراحی عمومی: دکترسیدعباس طباطبایی دکترمسیح معصومی-دکتر علایی-دکترالماسی-دکترسراییان-دکترایران نژاد-دکترمحمدریاحی- دکترتوحیدی -دکترنعمت الهی
با اعمال جراحی: کله سیستکتومی- پروکتکتومی- تیروییدکتومی- هیسترکتومی- پاراتیروییدکتومی-  اپاندکتومی- فیشرکتومی- هموروییدکتومی- کیست پیلونیدال- اسپلنکتومی-ایلئوستومی- کولستومی- انواع فتق میومکتومی-کیست تخمدان-ابدومینوپلاستی-ماموپلاستی-ماستکتومی-ژژنوایلئو بای پاس(جراحی چاقی مفرط)رکتوپکسی-ژنیکوماستی
اورولوژی: دکترمحمودکبیری- دکترمحمدهاتف خرمی- دکترافشین شادمهر- دکترمهردادمحمدی- دکترصرافیان- دادخواه تهرانی دکترمرتضوی
با اعمال جراحی: اورترونئوسیستوستومی-نفرکتومی-پیلوپلاستی-نفرولیتوتومی-TUL- سیستوسکوپی-TURB
ارتوپدی:دکترمهدی ضیایی-دکترحمیدرضا ضیایی-دکترصدیقین-دکتراحمدی-دکترمریم ریاحی
با اعمال جراحی: تعویض مفصل هیپ وزانو-ارتروسکوپی-ACT-ATL-CTS- -ترمیم انواع شکستگی
گوش و حلق و بینی : دکترابطحی- دکتر مصطفوی
با اعمال جراحی: اندوسکوپی سینوس- تانسیلکتومی- تمپانوپلاستی- ماستوییدکتومی- رینوپلاستی- سپتوپلاستی
پزشکان
 متخصص داخلی:
خانم دکترفرحناز حریرفروشان- خانم دکترالهه خرم- آقای دکتر سلیمانی- آقای دکتر وثوقی