کلاس اصول انتقال و جابجایی بیماران و مصدومین

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۰

کلاس اصول انتقال و جابجایی بیماران و مصدومین در تاریخ 98/05/20ساعت 16-14 با  تدریس سوپروایزر محترم آموزشی سرکار خانم محمدیان برای پرسنل محترم کمک بهیار و خدمات برگزار گردید و تاریخ بعدی کلاس 98/05/27برگزار می شود.