کلاس احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته کودکان

انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

کلکلاس احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته کودکان در تاریخ 98/05/15ساعت 14-8 با  تدریس استاد گرامی سرکار خانم دکتر افتخارالسادات مدرسی متخصص اطفال برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی، ماما و بهیار برگزار گردید
.